Statut Przedszkola

Tekst jednolity statutu sporządzony we wrześniu 2016

 

STATUT PUBLICZNEGO
PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR  404
W  WARSZAWIE ul. BIAŁOBRZESKA 19

 

Podstawa prawna:
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty  z
dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 i 1954) i akty normatywne do ustawy
Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379), akty normatywne do ustawy
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624  z późn. zm
.)

 

§ 1

 1. Przedszkole Integracyjne Nr 404 zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Warszawie przy ul. Białobrzeskiej 19
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest miasto stołeczne Warszawa. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
 4. Ustalona nazwa używana w jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

Przedszkole Integracyjne Nr 404
02-364 Warszawa
ul. Białobrzeska 19
tel./fax. 22  659 50 18

 1. Przedszkolu nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej.
 2. Przedszkole działa na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.
  2. Aktu założycielskiego.
  3. Niniejszego statutu.

§ 2

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
 2. Celem wychowania przedszkolnego jest:
  1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
  2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
  3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
  4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
  5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
  6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
  7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
  8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej;
  10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości,aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
  11. kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania;
  12. przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych;
  13. w przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749), podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych;
  14. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
   Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu, szkole i placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
  – rodzicami uczniów;
  – poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;
  – placówkami doskonalenia nauczycieli;
  –  innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
  – organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy:
  – ucznia;
  – rodziców ucznia;
  – dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki;
  – nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
  – pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
  – poradni;
  – asystenta edukacji romskiej;
  – pomocy nauczyciela;
  – pracownika socjalnego;
  – asystenta rodziny;
  – kuratora sądowego.
 • W przedszkolu i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:
  – zajęć rozwijających uzdolnienia;
  – zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  – porad i konsultacji.
 • W przedszkolu, szkole i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalistycznej organizuje się niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego  wspomagany jest  rozwój dzieci, są one wychowywane i kształcone w następujących obszarach:
  1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
  2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
  3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.
  4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
  5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
  6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
  7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
  8. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).
  9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
  10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
  11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
  12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
  13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
  14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).
  15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
  16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
  17. Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.
 2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, w szczególności:
  1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
  2. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym,
  3. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
  4. współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 3. Obowiązują następujące szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo:
  1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców.
  2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
  3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dowodu tożsamości.
  4. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez nich osobę.
  5. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 7.00 do 8.45 lub w każdym innym czasie z uwzględnieniem ust. 6.
  6. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie.
  7. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godz. 17.30.
   W przypadku pozostania dziecka dłużej niż do godz.17.30  jest ono otoczone opieką przez najdłużej pracującego nauczyciela. Nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z rodzicami,  opiekunami  w celu ustalenia przyczyn powodujących nieodbieranie dziecka. W przypadku ustalenia czasu odbioru dziecka  nauczyciel sprawuje opiekę nad dzieckiem. W sytuacjach braku kontaktu  z rodzicami  nauczyciel powiadamia dyrektora telefonicznie a dyrektor policję.
  8. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka, w sytuacji gdy zachodzi podejrzenie, że  osoba odbierająca jest pod wpływem alkoholu i nie będzie w stanie  zaopiekować się dzieckiem. O takim zdarzeniu należy poinformować dyrektora i skontaktować się drugim rodzicem, opiekunem.

§ 3

 1. Organami przedszkola są:
  1. Dyrektor przedszkola
   Dyrektor kieruje bieżącą działalnością przedszkola. Jest przewodniczącym rady pedagogicznej.  Reprezentuje przedszkole na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce pracowników.

   • Do zadań dyrektora należy:
    – opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, przedstawienie go Radzie Pedagogicznej do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan;

    – obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli przedszkola;
    –  przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do doskonalenia jakości pracy placówki do dnia 31 sierpnia każdego roku,  przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
    – kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola;
    – wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań, a w szczególności organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego;
    – wykonywanie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli wskazanych w  Karcie Nauczyciela i rozporządzeniach  wykonawczych;
    – przygotowywanie arkusza organizacji pracy przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu do dnia 30 kwietnia;
    – ustalanie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców lub prawnych opiekunów dzieci;
    – gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonywania oceny;
    – przygotowanie i prowadzenie zebrań Rady Pedagogicznej, realizacja uchwał przyjętych w ramach kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej oraz wstrzymywanie wykonania, jeśli uchwały są niezgodne z przepisami prawnymi;
    – ustalanie przydziałów zadań pracownikom;
    – przedstawienie do zaopiniowania planu finansowego przedszkola Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;
    – dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola;
    – organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;
    – współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę przedszkola;
    – podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z listy przedszkolaków w czasie roku szkolnego, po podjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczną;
    – powiadomienie dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko, o spełnianiu przez nie w przedszkolu rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego;
    – współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;
    – administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem;
    – prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
    – dokonywanie okresowej kontroli obiektów należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych warunków korzystania z tych obiektów (kopię protokołu podpisanego przez członków komisji przekazuje do organu prowadzącego);
    – podejmowanie  działań niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
    w przypadku ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej, że przedszkole nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek, dyrektor przedszkola opracowuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o systemie oświaty w terminie wyznaczonym przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
    – zapewnienie bieżącego przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola;

    – współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcącymi nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
   • Dyrektor przedszkola – kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych w nim pracowników decyduje w sprawach:
    – zatrudnienia i zwolnienia nauczycieli oraz innych pracowników;
    – przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom placówki;
    – występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki;
    – zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami kodeksu pracy, bhp i ppoż.;
    ustalania sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.
  2. Rada pedagogiczna
   • Uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.
   • Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola:
    – w skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce;
    – w zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola;
    – przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola;
    – zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w połowie i po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora przedszkola, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej;
    – przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady;
    –  dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.
   • Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
    – zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
    – podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
    – ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
    – podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci,
    – wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela lub dyrektora,
    – wybieranie swojego przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie od oceny pracy nauczyciela,
    – wybieranie przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,
    – występowanie z wnioskiem odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora,
    ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.
   • Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
    – organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
    – projekt planu finansowego szkoły lub placówki;
    – wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
    – propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom;
    – stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
    – programy wychowania przedszkolnego;
    – przedłużenie kadencji dyrektorowi bez ogłaszania konkursu.
   • Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
   • Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian:
    – Rada pedagogiczna uchwala statut przedszkola.
    – Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora w przedszkolu. Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
    – Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
    – Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
    – Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
  3. W przedszkolu działa rada rodziców.
   • Rada rodziców jest organem społecznym i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
    – W skład rady rodziców wchodzą rodzice – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców, w każdym roku szkolnym rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
    – Rada rodziców może występować do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
   • Do kompetencji rady rodziców należy:
    – uchwalanie w porozumieniu z rada pedagogiczną programu wychowawczego  przedszkola oraz programów profilaktycznych,
    – opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub  wychowania przedszkola , których opracowanie polecił organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
    – opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
   • Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu profilaktycznego i wychowawczego, programy te ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
   • W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.
 1. Zasady współdziałania organów przedszkola.
  1. Wymienione organy ściśle ze sobą współpracują i konsultują się przed powzięciem decyzji w ważnych sprawach, w  ramach swoich kompetencji na zasadzie wzajemnego zrozumienia i wspólnej troski o los placówki, a przede wszystkim:
   • wymieniają informacje o planowanym działaniu,
   • wymieniają doświadczenia i spostrzeżenia dotyczące życia przedszkola,
   • biorą czynny udział w życiu przedszkola i doskonaleniu jego pracy,
   • informują się wzajemnie o zmianach w regulaminach swojej działalności,
  2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
  3. Rozwiązywanie sporów pomiędzy organami przedszkola.
   • Spory między Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców w drodze negocjacji rozwiązuje Dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.
   • Sprawy sporne między Radą Pedagogiczną, a Dyrektorem oraz Radą Rodziców, a Dyrektorem rozpatruje organ prowadzący lub sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 4

 1.  Statut Przedszkola określa organizację przedszkola, z uwzględnieniem § 5 – 7.
  1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:miasto stołeczne Warszawa
  2. Rodziców w formie opłat za świadczenia wykraczające ponad czas  przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę  w przedszkolu.
  3. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

§ 5

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 – 5 dzieci niepełnosprawnych.
 3. Liczba miejsc w przedszkolu wynosi nie więcej niż 80.
 4. W przedszkolu są 4 oddziały.
 5. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa od liczby ustalonej w ust. 2

§ 6

 1.  Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku przez dyrektora przedszkola.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 3. W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe  znajdujące się w ofercie przedszkola. Zajęcia odbywają się po czasie realizacji podstawy programowej tj. po godzinie 13:00. Przedszkole nie pobiera za zajęcia dodatkowe opłat  od rodziców.
 4. Czas trwania zajęć dodatkowych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
  • z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,
  • z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
 5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 7

 1. Przedszkole jest wielooddziałowe.
 2. W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały, mogą być zlokalizowane w różnych miejscach, jeżeli organ prowadzący zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.

 

§ 8

 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora.
  1. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
  2. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
   • liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
   • liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
   • ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
  3. Czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.

§ 9

 1. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów).
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci.

§ 10

 1.  Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. W czasie przerwy w pracy przedszkola dzieciom zapewnia się opiekę w przedszkolu dyżurującym.
 2. Przedszkole pracuje w godzinach 7.00 – 17.30, w dni robocze od poniedziałku do piątku.
  1. Czas pracy przedszkola wynosi 10,5 godziny dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej.
  2. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
   1. a) Wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielanych przez przedszkole po godzinie 13:00, wynosi 1 złoty za godzinę, w sytuacji gdy dziecko korzysta ze świadczeń niepełną godzinę opłata ulega proporcjonalnemu obniżeniu. Wysokość opłaty za dany miesiąc ustala się jako iloczyn: stawki 1 złoty razy liczba faktycznego czasu pobytu dziecka w przedszkolu po godz. 13:00.
    b) uchylony (uchwałą rady pedagogicznej)
    c) Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.
    d) Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący.
    e) W przypadku nieobecności dziecka w danym dniu opłata za ten dzień nie jest naliczana po uprzednim powiadomieniu przedszkola w sposób określony przez dyrektora przedszkola.
    f) Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są w okresach miesięcznych w dniach ustalonych.
    – w uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może, na wniosek rodzica lub pracownika przedszkola uprawnionego do korzystania z posiłku w przedszkolu, wyznaczyć inny niż określony w ust. 4 § 3 Zarządzenia nr 2048/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 września 2008 r. termin wniesienia opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej, ustalonej na podstawie ust. 1 i ust. 2 Zarządzenia. Termin ten ustalono  do 10 każdego miesiąca.
    – z dołu za czas pobytu dziecka w przedszkolu po godzinie 13:00 na podstawie ewidencji obecności prowadzonej przez nauczyciela w dzienniku do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.
    g) zwolnienia i ulgi w opłatach za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę określa Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy.
    h) zwolnienia udziela dyrektor przedszkola na wniosek złożony przez Rodzica/opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego do przedszkola.
    i) wzór wniosku o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za świadczenia i decyzji dyrektora stanowi załącznik nr 1 i 2 do statutu przedszkola, sposób powiadamiania o nieobecności dziecka załącznik nr 3.
 3. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii.
  Warunki i sposób wykonywania przez przedszkole zadania, o którym mowa w pkt.3 określają odrębne przepisy.

§ 11

 1. Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć zorganizowanych przez przedszkole, z uwzględnieniem przepisów § 12 – 17.
 2. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele posiadający kwalifikacje do pracy  z dziećmi w wieku przedszkolnym, określone w odrębnych przepisach oraz pracownicy administracji i obsługi.
 3. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
  1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa
   1. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
    • planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
    • wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
    • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celi poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
    • prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w  klasie I szkoły podstawowej ( nauczyciele dzieci sześcioletnich i  pięcioletnich, których rodzice zdecydują o ich posłaniu do szkoły),
    • stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania, odpowiedzialność za życie , zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.
    • współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną itp.
    • planowanie własnego rozwoju zawodowego poprzez systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez  aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
    • dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
    • eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
    • współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
    • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
    • realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
    • inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
    • zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zauważonych uszkodzeń w budynku i ogrodzie zagrażających bezpieczeństwu dzieci i pracowników.
   2. Nauczyciel może korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola oraz rady pedagogicznej, a także wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
   3. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin nie może przekraczać 40 godzin w tygodniu.
   4. Nauczycielom za przepracowane godziny ponadwymiarowe w zamian za wynagrodzenie można udzielić dni wolnych od pracy.
   5. Praca nauczyciela podlega ocenie. Sposób i częstotliwość dokonywania oceny określają odrębne przepisy.
   6. Nauczyciel przygotowuje dwa razy w roku sprawozdanie ewaluacyjne z pracy z uwzględnieniem realizacji treści opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjnych oraz poziomu  osiągnięć dzieci.
   7. Nauczyciel w pełni i aktywnie uczestniczy w tworzeniu rocznego planu pracy oraz programu wychowawczego.
  2. Obowiązki nauczyciela religii w przedszkolu wypływają z prawa oświatowego oraz jego misji katechetycznej.
   1. Nauczanie religii na podstawie programu opracowanego i zatwierdzonego przez właściwe władze kościelne
   2. prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
   3. w razie potrzeby uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz w zebraniach z rodzicami
   4. wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji pracy
   5. katecheta zapewnia bezpieczeństwo dzieciom podczas prowadzonych zajęć.

§ 12

 1. W przedszkolu zatrudnia się pracowników:
  1. administracji: kierownika gospodarczego, sekretarkę,
  2. obsługi: pomoc nauczyciela, woźne, kucharkę, pomoc kucharki, dozorców,
 2. uchylony.

§ 13

 1.  Przedszkolu nie przysługuje stanowisko wicedyrektora. Jego obowiązki pełni społecznie nauczyciel wybrany przez dyrektora i radę pedagogiczną.

 

§ 14

 1.  Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece dwóch nauczycieli i jednego pedagoga specjalnego.
 2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.
 3. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą dany oddział przez czas jego pobytu w przedszkolu.

 

§ 15

 1.  W Przedszkolu Integracyjnym Nr 404 zatrudnieni są dodatkowo nauczyciele posiadający specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjaliści  prowadzący zajęcia rewalidacyjne.
 2. Przedszkole zatrudnia logopedę, rehabilitanta, psychologa i terapeutę do prowadzenia zajęć metodą integracji sensorycznej.
  1. Do zadań pedagoga specjalnego (nauczyciela wspomagającego) w grupie integracyjnej  należy:
   a) zapoznanie się z dokumentacją dziecka w szczególności: z orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej, opiniami specjalistycznymi oraz dokumentacją medyczną, z danymi zawartymi w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola, z informacjami dotyczącymi sytuacji zdrowotnej, rodzinnej
   b) wstępna obserwacja i diagnoza dziecka oraz konsultacje i współpraca ze specjalistami
   c) rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i możliwości edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych
   d) opracowanie i realizacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych podczas zajęć grupowych i indywidualnych
   e) organizowanie zajęć grupowych w taki sposób aby dzieci niepełnosprawne stały się aktywnymi  uczestnikami
   f) prowadzenie zajęć korekcyjno kompensacyjnych
   g) podejmowanie działań profilaktycznych w stosunku do wychowanków
   h) znajomość i umiejętność zastosowania różnorodnych metod w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
   i) wspieranie integracji pomiędzy dziećmi w danej grupie i w pozostałych grupach
   j) budowanie integracji pomiędzy rodzicami dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych
   k) współpraca i wspieranie rodziców dzieci niepełnosprawnych, informowanie na bieżąco o funkcjonowaniu dziecka, udzielanie porad, włączanie rodziców w działania edukacyjno –wychowawcze
   l) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania – zgodnie z obowiązującymi przepisami
   ł) planowanie własnego rozwoju zawodowego poprzez  systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez  aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
   – przestrzeganie zasad współżycia społecznego
   – przestrzeganie tajemnicy służbowej
   – zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zauważonych uszkodzeń w budynku i ogrodzie zagrażających bezpieczeństwu dzieci i pracowników.
  2. Logopeda otacza opieką wszystkie dzieci z przedszkola, wymagające terapii logopedycznej
   a) badanie diagnostyczne dzieci z wszystkich grup, kwalifikowanie dzieci do zajęć z logopedą
   b)prowadzenie zajęć logopedycznych w grupach i  indywidualnie
   c) zapoznanie się z dokumentacją dziecka, w szczególności: z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej, kartą zgłoszenia dziecka do przedszkola, inną dokumentacją medyczną
   d) organizowanie i prowadzenie różnych form terapii logopedycznej
   e) prowadzenie doradztwa logopedycznego dla nauczycieli i rodziców na zasadzie współpracy w celu ujednolicenia terapii
   f) współpraca z nauczycielami, pedagogami i specjalistami pracującymi w przedszkolu
   g) prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej
   – przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
   – przestrzeganie tajemnicy służbowej’
   – zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zauważonych uszkodzeń w budynku i ogrodzie zagrażających bezpieczeństwu dzieci i pracowników.
  3. Do zadań nauczyciela rehabilitanta należy:
   a) badanie i diagnozowanie dzieci pozostających wychowankami przedszkola
   b) prowadzenie zajęć usprawniających ruchowo, ćwiczeń rehabilitacyjnych i korekcyjno-wyrównawczych stosownie do potrzeb wychowanków
   c) prowadzenie dokumentacji o przebiegu rehabilitacji zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami
   d) prowadzenie konsultacji z rodzicami wychowanków objętych rehabilitacją
   e) zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć
   f) doskonalenie warsztatu pracy w aspekcie: rozwijania własnych umiejętności, dokonywania zakupu niezbędnego sprzętu i pomocy
   g) dbanie o powierzone mienie
   h) współpraca z pedagogami poszczególnych oddziałów
   i) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora.
  4. Do zadań psychologa należy:
   a) psycholog w przedszkolu z oddziałem integracyjnym otacza opieką wszystkie uczęszczające dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w grupie integracyjnej

   b) współpraca z rodzicami w grupach w celu minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zaburzeniom zachowań, inicjowanie form pomocy wychowawczej
   c) w zależności od potrzeb diagnozowanie dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, badanie diagnostyczne zgłaszanych dzieci
   d) współuczestnictwo w tworzeniu indywidualnych programów terapeutycznych
   e) prowadzenie zajęć terapeutycznych relaksujących, kompensacyjno – wyrównawczych
   f) prowadzenie warsztatów psychologicznych dla nauczycieli
   g) współpraca z nauczycielami, przekazywanie zaleceń do pracy z dzieckiem
   h) prowadzenie dokumentacji dzieci objętych opieką, dziennika zajęć
  5. Zakres obowiązków terapeuty SI
   a) diagnozowanie i korygowanie deficytów rozwojowych

   b) prowadzenie zajęć indywidualnych dostosowanych do potrzeb dziecka
   c) zapoznanie się z dokumentacją specjalistyczną i medyczną dziecka
   d) współpraca z nauczycielami w grupach w celu minimalizowania nieprawidłowości w rozwoju dziecka
   e) współpraca z rodzicami, prowadzenie doradztwa dla rodziców
   f) prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej
   g) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
   –  przestrzeganie tajemnicy służbowej.
   h) zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zauważonych uszkodzeń w budynku i ogrodzie zagrażających bezpieczeństwu dzieci i pracowników.
 3. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli związanych z:
  1. współdziałaniem z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci:
   a) nauczyciel współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych,
   b) systematycznie informuje rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,
   c) zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają rodziców do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności,
   d) informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
   e) zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci,
   f) planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość,
   g) ze względu na dobro dzieci, nauczyciel dba o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, współpracując w tym zakresie z rodzicami,
   h) tworzy indywidualne programy pracy z  dzieckiem, które  są:
   – zgodne z podstawą  programową,
   – dostosowane do grupy wiekowej dzieci,
   – dostosowane do celów działalności przedszkola;
  2. prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie   potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji:
   a) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciel przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole(diagnoza przedszkolna)
   b) w każdym oddziale nauczyciel prowadzi obserwacje dzieci,
   c) każdy nauczyciel prowadzi dokumentację związaną z analizą gotowości dziecka oraz obserwację, zgodnie z odrębnymi przepisami
   d) współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotna i inną:
   – nauczyciel współpracuje z psychologiem, logopedą – w ramach pomocy udzielanej  przez Rejonową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną;
   – wspomaga  rodziców   poprzez   wskazanie   możliwości  korzystania  z usług specjalistów;
   – organizuje  dla  rodziców  spotkania  ze   specjalistami  w  formie   porad, konsultacji,  warsztatów  tematycznych;
   – współpracuje  przy  organizowaniu   zajęć  m.in.  logopedycznych,  korekcyjnych  i  innych  wynikających  z  doraźnych  potrzeb  dziecka.
 4. Formy współdziałania oraz częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami
  1. zebrania grupowe,
  2. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem,
  3. kącik dla rodziców,
  4. spotkania ze specjalistami,
  5. cykl spotkań adaptacyjnych,
  6. zajęcia otwarte,
  7. warsztaty szkoleniowe,
  8. biblioteczka dla rodziców,
  9. gazetka przedszkolna,
  10. strona internetowa przedszkola,
  11. udział rodziców w imprezach kulturalnych, wycieczkach itp.
 5. Spotkania z rodzicami poszczególnych grup  organizowane są  w  miarę bieżących potrzeb,  spotkanie organizacyjne ze wszystkimi rodzicami raz w roku Spotkania  indywidualne z  rodzicami  organizowane  są  w miarę potrzeb, w  określonym  przez  nauczyciela dniu  i  godzinie, po zakończeniu  pracy  z dziećmi. Stosowne  informacje dla rodziców o terminach   tych  spotkań   jest  wywieszana   na  tablicy  ogłoszeń i umieszczana na stronie internetowej przedszkola.
 6. Prawa i obowiązki rodziców:
  1. zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, a także z Międzynarodową Konwencją Praw Dziecka, rodzice ponoszą odpowiedzialność za kształcenie i wychowanie swoich dzieci.
  2. do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
   a) przestrzeganie niniejszego statutu,
   b) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
   c) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo,
   d) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
   e) przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka,
   f) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
   g) współpraca z nauczycielkami
   h) respektowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji
  3. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
  4. Rodzice mają prawo do:
   a) bycia członkiem rady rodziców,
   b) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,
   c) wyboru zajęć dodatkowych dla swojego dziecka,
   d) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
   e) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
   f) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
   g) aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola,wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo – radę rodziców.
  5. Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora przedszkola.

§ 16

 1.  Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z zastrzeżeniem ust. 2. W sytuacji wolnych miejsc, na wniosek rodziców, dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 3. Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola oraz ich prawa i obowiązki:
  1. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na dany rok szkolny określa  ustawa  o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156)
   a) dzieci, przyjmuje się do przedszkola  po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego,
   b) do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy,
   c) rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Warszawą mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego,
   d) w przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy m. st . Warszawy niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
   – wielodzietność rodziny kandydata;
   – niepełnosprawność kandydata;
   – niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
   – niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
   – niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
   – samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
   – objęcie kandydata pieczą zastępczą.
   Kryteria powyższe  mają jednakową wartość
   f) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów;
   g) kryteria ustalone przez organ prowadzący:
   kryteria ustalone przez organ prowadzący obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, kryteria posiadają wartość punktową
   – dziecko pięcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania
   – dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny
   – dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą -kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko;
   – dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a w m.st. Warszawie i rozliczają/-a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy;
   – dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie;
   – dochód na osobę w rodzinie dziecka.
   h) kryteria, o których mowa w podpunkcie f) mają określone wartości punktowe
   i) wniosek o przyjęcie do przedszkola zwany dalej „wnioskiem”, składa się do dyrektora przedszkola. Do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w ust.3, pkt1, lit. d, f,
   j) postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej,
   k) do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
   – ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
   – ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
   – sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
   l) wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do przedszkola. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty,
   m) komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
   n) listy, o których mowa w ust.3, pkt1, lit. k,l podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie  Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
   o) przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
   – żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
   – zwrócić się do burmistrza dzielnicy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
   p) w trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola tylko w przypadku wolnych miejsc, decyzją dyrektora
  2. prawa i obowiązki dzieci:
   a) dziecko w   przedszkolu  ma  wszystkie  prawa  wynikające  z  Konwencji  Praw Dziecka,  a  w szczególności do:

   –  właściwie  zorganizowanego  procesu  opiekuńczo  – wychowawczo – dydaktycznego   zgodnie  z  zasadami  bezpieczeństwa   i   higieny  pracy  umysłowej;-  szacunku  dla  wszystkich  jego  potrzeb, życzliwego   i  podmiotowego   traktowania;
   –  ochrony  przed   wszelkimi  formami   wyrażania  przemocy   fizycznej bądź  psychicznej;
   –  poszanowania  jego  godności  osobistej;
   –  życzliwego  i  podmiotowego  traktowania  w procesie  wychowawczo – dydaktycznym;
   –  rozwijania  aktywności  poznawczej  otaczającej  rzeczywistości  społeczno – kulturalnej i  przyrodniczej;
   –   godności  i  nietykalności  osobistej;
   –   warunków  sprzyjających  jego  rozwojowi;
   –   zabawy, wypoczynku, czasu  wolnego  i  odpowiedniego   przygotowania  do   nauki w  szkole;
   –   opieki  i  ochrony;
   –   partnerskiej  rozmowy  na  każdy  temat;
   –   akceptacji  jego  osoby;
   –   znajomości  swoich  praw.
   b) Przedszkolak ma obowiązek  przestrzegać   zasad   współdziałania   w  grupie .
 4. Na podstawie uchwały   rady  pedagogicznej,  dyrektor  przedszkola  może  dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków, w przypadku:
  1. zalegania  przez  rodzica   z  ustaloną     na  dany  miesiąc      odpłatnością  za   przedszkole   przez  okres  2  miesięcy;
  2. nieobecności   dziecka   ponad  1  miesiąc  i  nie  zgłoszenia tego  faktu  na piśmie  do  dyrektora  przedszkola;
  3. uporczywego nieprzestrzegania    przez  rodziców   postanowień  niniejszego  statutu;
  4. gdy   dziecko   nie   zgłosiło   się   do   przedszkola    w   nowym   roku    szkolnym /od 1 września  do  15  września / i brak informacji wyjaśniającej od  rodziców /na  piśmie/;
  5. utajenia  przy  wypełnianiu  karty  zgłoszenia, choroby  dziecka, która  uniemożliwia przebywanie  dziecka  w  grupie.
 5. Skreślenie z listy  wychowanków  przebiega  z  zachowaniem  następującej  procedury:
  1. powiadomienie  rodziców / prawnych  opiekunów /  na  piśmie  o  zaistniałym  problemie;
  2. próby rozwiązania  problemu;
  3. w  przypadku  braku  porozumienia, skreślenie  dziecka  z  listy  wychowanków decyzja dyrektora, po podjęciu uchwały przez radę pedagogiczna.

§ 17

 1. Przedszkole prowadzi  i  przechowuje  dokumentację  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami.
 2. Zasady gospodarki  finansowej  przedszkola  określają  odrębne  przepisy.
 3. Rada Pedagogiczna zobowiązuje dyrektora przedszkola do opracowania i opublikowania ujednoliconego tekstu statutu.
 4. Dyrektor przedszkola opracowuje tekst ujednolicony raz w roku szkolnym, z początkiem kolejnego roku szkolnego, jednak nie później niż do końca września.
 5. Tekst ujednolicony wprowadza się zarządzeniem dyrektora przedszkola.


Postanowienia ogólne

 1. Statut  obowiązuje  w  równym  stopniu  wszystkich   członków  społeczności   przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników  obsługi  i  administracji.
 2. Dla zapewnienia   znajomości  statutu  przez  wszystkich   zainteresowanych  ustala się udostępnienie  statutu  w ogólnodostępnym miejscu oraz w  gabinecie  dyrektora przedszkola.
 3. Regulaminy działalności   uchwalone  przez  organy   działające  w  przedszkolu  nie  mogą  być  sprzeczne   z  postanowieniami  niniejszego  statutu.
 4. Statut może  być  nowelizowany – zmiany  w statucie  będą  podejmowane uchwałą Rady Pedagogicznej.
 5. Każda nowelizacja statutu skutkuje tekstem ujednoliconym..
 6. Statut ujednolicony wchodzi w życie z dniem ustalenia.

 

Niniejszy  statut  został  zatwierdzony   przez  Radę  Pedagogiczną
uchwałą nr 2 /2010/11 z dnia 27.08.2010 r.

 

Tekst jednolity sporządzony we wrześniu 2016  po zmianach wprowadzonych uchwałą  nr 1/2016/2017 z dnia 05.09.2016 r.