Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

 

Termin rekrutacji ogłaszany jest przez Biuro Edukacji m. st. Warszawa.

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w roku szkolnym 2017/2018

 

22 – 28 marca 2017r.
Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

29 marca 2016 godz. 13:00
Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

29 marca- godz.13.00 do 10 kwietnia do  godz.20.00
Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

29 marca godz. 13.00 do 11 kwietnia do godz. 16.00
Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
UWAGA:

1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

15 maja godz.13.00
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

15 maja godz. 13.00 do 19 maja do godz. 16.00
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

23 maja godz. 13.00
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

od 23 maja 2017r.
W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

20 czerwca godz. 16.00
Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

20 czerwca godz. 16.00 do 25 czerwca do godz. 20.00
Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

20 czerwca do 26 czerwca do godz. 16.00
Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
UWAGA:
1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

30 czerwca 2017r. o godz. 13.00
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

30 czerwca godz. 13.00 do 5 lipca do godz. 16.00
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

7 lipca o godz.13.00
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 7 lipca 2017r.
Procedura odwoławcza.

31 sierpnia 2017r.
Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 


 

Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznego systemu rekrutacji poprzez stronę internetową:

przedszkola.edukacja.warszawa.pl

 

Więcej informacji na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy:

Biuro Edukacji m.st. Warszawy