Koncepcja pracy Przedszkola

Koncepcja pracy Przedszkola Integracyjnego Nr 404

 

I. Wstęp

Pobyt w przedszkolu to czas, kiedy dziecko zbiera doświadczenia, nabywa umiejętności, uczy się funkcjonowania w grupie społecznej. Ważne jest, aby działo się to w optymalnych dla dziecka warunkach. Warunki te tworzy kadra pedagogiczna – realizując podstawę wychowania przedszkolnego i wybrane programy, sale zabaw i inne pomieszczenia wyposażone w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz personel obsługi. Jednakże dopełnieniem tych warunków, w moim przekonaniu, jest jakość wykonywanej pracy i postawa pracowników uwidaczniająca się w zaangażowaniu, współpracy i życzliwości. Właściwe i świadome postawy pracowników przedszkola tworzą swoisty klimat danej placówki warunkujący zadowolenie dzieci, rodziców i pracowników.

Mając na uwadze wyrażone opinie skłaniamy się ku modelowi przedszkola aktywnego, przejawiającego się w systematycznym doskonaleniu nauczycieli, modyfikowaniu oferty do potrzeb dzieci, rodziców i środowiska.

Ważne jest, by dzieci lubiły swoje przedszkole, pracownicy przedszkola odczuwali wagę wykonywanej pracy i czerpali z niej zadowolenie, a rodzice czuli swój sprawczy wpływ na działalność przedszkola.

 

II. Wizja przedszkola

Przedszkole, to miejsce gdzie dziecko spędza kilka godzin dziennie przez trzy, lub cztery lata, jest to znaczący czas w życiu małego człowieka. Należy zatem zadbać, aby działalność dziecka przybrała możliwie różnorodne formy zabaw i zajęć w przyjaznej, radosnej atmosferze. Działalność ta warunkuje wykształcenie się umiejętności koniecznych w nauce szkolnej i radzenia sobie w grupie społecznej.

Sprzyja także ujawnieniu się pewnych zainteresowań, zdolności ,talentów.

Przedszkole integracyjne stwarza także okazję uczenia się i przebywania w środowisku rówieśniczym dzieciom niepełnosprawnym, co ma istotne znaczenie dla ich rozwoju a także dla komfortu życia ich rodziców. Dzieci zdrowe natomiast mają możliwość uznać niepełnosprawność za jedną z cech osobowości.

Mając na uwadze powyższe dążenia przedszkole powinno:

 • posiadać kompetentną, współpracującą kadrę pedagogiczną i specjalistów;
 • być wyposażone w odpowiedni sprzęt, atrakcyjne pomoce, zabawki;
 • być bezpieczne, estetyczne, czyste;
 • optymalnie realizować przyjęte programy;
 • poszukiwać nowatorskich rozwiązań;
 • rozpoznawać potrzeby wychowanków, opracowywać i realizować programy własne;
 • świadczyć pomoc rodzicom w zakresie problemów wychowawczych;
 • efektywnie współdziałać z Radą Rodziców i środowiskiem.

Przedszkole powinno zapewnić każdemu dziecku serdeczne i indywidualne traktowanie, aby zapisać w pamięci dziecka radosne wspomnienia, które przetrwają przez lata a w przyszłości przyciągną z powrotem do przedszkola, jako dorosłego człowieka z własnym potomstwem.

 

III. Charakterystyka przedszkola

Publiczne przedszkole 404 istnieje od ponad 30 lat, od 1991 funkcjonuje jako przedszkole integracyjne. Pomieszczenia placówki mieszczą się na parterze w czteropiętrowym budynku mieszkalnym. Z obydwóch stron budynku znajduje się zadrzewiony ogród składający się z części dawnej i nowej, mniejszej części na użyczonym i przystosowanym terenie na potrzeby grup młodszych (od 2010 roku)

Powierzchnia pomieszczeń przedszkola liczy 596 m2 . Na parterze znajdują się cztery sale zabaw dla czterech grup wiekowych, sala gimnastyczna, sala polisensoryczna, gabinet logopedyczny, pokój dyrektora, pokój kierownika gospodarczego, toalety dla dzieci i personelu szatnia dla dzieci i personelu.

W piwnicy znajduje się kuchnia, pomieszczenie socjalne dla pracowników, pomieszczenia gospodarcze.

Kadra pedagogiczna to nauczyciele w większości dyplomowani z ukończonymi studiami podyplomowymi, posiadający dodatkowe kwalifikacje. Przedszkole jest przygotowane do prowadzenia terapii metodą integracji sensorycznej – posiada sprzęt i wykwalifikowanych specjalistów.

Prowadzenie terapii SI przyczynia się do większego prestiżu przedszkola w środowisku. Ponadto w przedszkolu są zatrudnieni specjaliści: logopeda, rehabilitant, psycholog.

Personel obsługi tworzą cztery woźne, pomoce nauczyciela, dwie panie pracujące w kuchni, dwóch dozorców, pracownicy administracji, kierownik gospodarczy i sekretarka. Placówka posiada monitoring.

W przedszkolu realizowana jest podstawa programowa rozszerzona o wybrane programy wychowania przedszkolnego. Realizowana jest innowacja pedagogiczna (w latach szk. 2010/11, 2011/12, 2013/14) w formie własnego programu plastycznego W kręgu sztuki we wszystkich grupach wiekowych. Odbywają się także zajęcia dodatkowe: akompaniament, taniec, angielski. Dzieci z najstarszej grupy corocznie uczestniczą w olimpiadach sportowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu. Przedszkole posiada własny statut i regulaminy wewnętrzne. Ponadto jest wspierane działalnością corocznie wybieranej Rady Rodziców. Przedszkole stale współpracuje z Akademią Pedagogiki Specjalnej i Uniwersytetem Warszawskim, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 9, bibliotekami dla dzieci i młodzieży na terenie Ochoty

Przedszkole na przestrzeni swojej działalności zdobywało dyplomy, nagrody i wyróżnienia. Osiągnięcia te, miały miejsce dzięki aktywności dzieci i rodziców, zaangażowaniu, pomysłowości i twórczej postawie personelu pedagogicznego.

W przedszkolu widoczny jest ciepły, przyjazny klimat zarówno wśród pracowników, jak i rodziców. W postawie personelu przedszkola widoczna jest otwartość i życzliwość zarówno w relacjach z dziećmi, rodzicami i między sobą.

Kadra pedagogiczna z zaangażowaniem i odpowiedzialnością wykonuje swoją pracę.

 

IV. Działania w zakresie wychowania, opieki i kształcenia

Najważniejszym zadaniem przedszkola jest zorganizowanie oddziaływań opiekuńczo-dydaktycznych w takim wymiarze, który umożliwi dziecku wielokierunkowy rozwój. Specyfika sfery poznawczej dziecka w wieku przedszkolnym charakteryzuje się dużą ciekawością, potrzebą poznawania, przeżywania i doświadczania, należy zatem przemyślanie i starannie organizować proces dydaktyczno-wychowawczy.

Właściwą organizację tego procesu zapewni kompetentna kadra pedagogiczna oraz planowanie pracy i stosowanie różnorodnych form zajęć z dziećmi.

W tym zakresie działalności przedszkola widzę konieczność :

 1. Kompleksowego planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej poprzez:
 • coroczne opracowanie programów pracy wychowawczo-dydaktycznej;
 • opracowywanie szczegółowych miesięcznych planów pracy przez nauczycieli, które uwzględniają:
  • szczególną dbałość w doborze i korzystaniu z różnego rodzaju pomocy dydaktycznych, stosowanie programów multimedialnych, zastosowanie tablicy multimedialnej;
  • organizowanie wycieczek, wyjść do muzeów, galerii, wystaw;
  • organizowanie spotkań z osobami prezentującymi różne zawody, pasje, zainteresowania;
  • kształtowanie postaw społecznych dziecka i umiejętności nawiązywania kontaktów rówieśniczych;
  • zainteresowania i uzdolnienia dzieci;
  • poznawanie miasta i kraju, w którym mieszkamy;
  • pogłębianie zainteresowań malarstwem, sztuką, rozwijanie umiejętności plastycznych.

 

V. Kontynuacja i opracowywanie programów własnych

Program własny umożliwia realizację w szerszym wymiarze treści zawartych w przyjętym przez radę pedagogiczną programie przedszkolnym. Uwzględnia organizowanie bardziej urozmaiconych form pracy, bogatszą realizację wybranych obszarów podstawy programowej, tworzenie różnorodnych okazji do bogacenia doświadczeń dziecka. Ponadto aktywizuje nauczycieli podnosząc jakość ich pracy, wzbogacając jednocześnie ofertę edukacyjną przedszkola.

W tym zakresie Rada Pedagogiczna planuje udoskonalenie i dostosowanie na podstawie dokonywanych ewaluacji programu własnego W kręgu sztuki realizowanego w ramach innowacji pedagogicznej (w latach szk. 2010/11, 2011/12, 2013/14), po czym wprowadzenie tego programu do ciągłej realizacji.

Program uwzględniałby zadania, cele i działania dla każdej grupy wiekowej i byłby realizowany przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu z uwzględnieniem zasady stopniowania trudności od tego, co bliskie do tego, co dalsze.

W zakresie tego programu dzieci poznawałyby wybranych malarzy, ich dzieła sztuki, odwiedzałyby muzea, galerie, uczestniczyłyby w zajęciach organizowanych w domu kultury, pracowniach. Działalność plastyczna dzieci organizowana byłaby czśćciej z zastosowaniem urozmaiconych technik plastycznych.

Opracowanie programu własnego Szerszy wymiar integracji uwzględniającego potrzeby dzieci niepełnosprawnych, pedagogów i specjalistów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi.

Skuteczność pracy nad usprawnianiem dziecka z deficytami sfer rozwojowych zależy od wielu warunków: trafnej diagnozy i dobrze dobranego programu indywidualnego, systematycznej pracy czasu i częstotliwości jej trwania od przystosowania i wyposażenia pomieszczeń terapeutycznych, od profesjonalizmu specjalistów a także rozwiązań organizacyjnych przyjętych w placówce. Placówki integracyjne starają się tak organizować pracę, aby spełniać te warunki.

Nosząc się z zamysłem opracowania programu własnego Szerszy wymiar integracji dążymy, by powyższe warunki organizacyjne były spełnione w jak najlepszym wymiarze. Program zakłada bardziej pogłębioną diagnozę poprzez opracowanie własnego arkusza diagnostycznego oraz lepiej ukierunkowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Program zakłada wymianę doświadczeń i współpracy z placówkami integracyjnymi, ośrodkami zajmującymi się wybranymi rodzajami niepełnosprawności. Ponadto regularne doposażenie przedszkola w pomoce poprawiające jakość i efektywność pracy specjalistów.

W założeniach programu uwzględnione zostanie poszerzanie kwalifikacji pedagogów w zakresie stosowania metod terapeutycznych.

 

VI. Działania w zakresie wyposażenia i modernizacji przedszkola

Dobrze wyposażone przedszkole w istotnym stopniu podnosi efekty pracy z dziećmi, przyczynia się do większego komfortu pracy i zadowolenia wszystkich pracowników.

Ponadto należy pamiętać, iż w środowisku przedszkole jest oceniane często właśnie przez wzgląd na wyposażenie.

Dla dyrektora dobrze wyposażone przedszkole jest źródłem ogromnej satysfakcji, jednak nie jest to zadanie łatwe i wymaga przemyślanego i racjonalnego działania na przestrzeni wielu lat.

W tym zakresie zamierzam kontynuować podjęte wcześniej działania:

 • wyposażenie i doposażenie sal zajęć w meble i zabawki;
 • doposażenie gabinetu logopedycznego i gabinetu pracy indywidualnej;
 • doposażenie kuchni i zmywalni;
 • kontynuowanie prac remontowych wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Kilkuletnie pełnienie obowiązków dyrektora pozwoliło mi dostrzec potrzeby dotyczące modernizacji i wyposażenia, które polepszą wygląd placówki, podniosą poziom funkcjonowania przedszkola i zwiększą bezpieczeństwo dzieci.

W tym zakresie widzę możliwość wykonania zadań:

 • remont starszej części ogrodu;
 • doposażenie sal (dywany, tablice) i ogrodu w sprzęt do zabaw;
 • wyposażenie gabinetu dydaktycznego w meblościankę na książki i pomoce;
 • wymiana mebli w sali 6-latków;
 • doposażenie bloku kuchennego i obsługi;
 • wymiana szaf w korytarzu;
 • zadbanie o roślinność i drzewostan w ogrodzie;
 • doposażenie pomocy do terapii SI.

 

VII. Współpraca przedszkola ze środowiskiem

Przedszkole jest integralną częścią środowiska lokalnego, a zatem korzystne jest nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi instytucjami i organizacjami, co zaowocuje obustronnym pożytkiem. Istotnym efektem współpracy będzie także bezpośrednia korzyść dla dzieci oraz promowanie przedszkola w środowisku.

W tym zakresie przedszkole będzie kontynuować podejmowane wcześniej działania oraz poszukiwać nowych możliwości:

 • eksponowanie oferty i działań przedszkola na stronie internetowej;
 • współpraca z ośrodkami i domem kultury;
 • lekcje i spotkania w bibliotekach dla dzieci;
 • udział w konkursach sportowych organizowanych przez MOS;
 • udział w konkursach plastycznych, recytatorskich;
 • organizowanie dni otwartych dla przyszłych przedszkolaków;
 • organizowanie spotkań, imprez rodzinnych;
 • spotkania 6-latków w najbliższych szkołach podstawowych;
 • współpraca z uczelniami APS, UW;
 • nawiązanie współpracy z uczelnią ASP;
 • współpraca z PPP nr 9;
 • współpraca z wybranymi szkołami podstawowymi (SP 61, SP 175, SPS 327, ZSS 92).

 

VIII. Współpraca z Radą Pedagogiczną

Jakość pracy nauczycieli ma wysoce opiniotwórczy wpływ na funkcjonowanie przedszkola i jego opinię w środowisku. Optymalny rozwój dziecka i jego dobre samopoczucie w znaczącym stopniu zależą od postawy i kompetencji nauczyciela. Dlatego dbałość o wysoką jakość pracy nauczycieli jest jednym z podstawowych zadań dyrektora. Czynnikiem, który przyczyni się do realizacji tego zadania jest konstruktywna i życzliwa współpraca z Radą Pedagogiczną, która działała dotychczas. Należy ją utrzymać i rozwijać. Współpraca odbywać się będzie poprzez:

 • zachęcanie i umożliwianie nauczycielom dokształcenia się zgodnie z wspólnie opracowywanym planem doskonalenia uwzględniającym program pracy przedszkola;
 • wspólne opracowywanie rocznych programów pracy, planów nadzoru pedagogicznego i ewaluacji;
 • organizowanie wewnętrznego doskonalenia nauczycieli i dzielenie się własną wiedzą i doświadczeniami;
 • tworzenie zespołów zadaniowych;
 • zasięganie opinii Rady Pedagogicznej w zakresie planowanych zmian, inwestycji;
 • podnoszenie wartości nauczycieli poprzez dostrzeganie i docenianie ich pomysłowości, nowatorskich rozwiązań, zaangażowania w pracę;
 • wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego i opracowywaniem programów pracy przedszkola;
 • motywowanie i pomocy w działaniach związanych z awansem zawodowym;
 • planowanie i organizowanie szkoleń Rady Pedagogicznej;
 • inspirowanie do opracowywania własnych programów i projektów podnoszących jakość oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych;
 • dostarczanie wzoru dobrej pracy własną postawą, przejawiającą się zaangażowaniem i odpowiedzialnością;
 • zachęcanie do analizowania i refleksji w odniesieniu do własnej pracy uwidaczniane w rocznych sprawozdaniach z pracy wychowawczo dydaktycznej.

 

IX. Współpraca z rodzicami

Zadowolenie rodziców z działalności przedszkola jest równie ważne jak zadowolenie dzieci. Obserwują oni działania przedszkola, oceniają je, dostarczają informacji zwrotnej o jakości pracy. Sądzę, że podstawowym celem tej współpracy dla dyrektora jest to, aby rodzice czuli swój sprawczy wpływ na działalność przedszkola a ich opinie, propozycje zostały wysłuchane i spełnione w ramach możliwości.

W zakresie realizowania współpracy podejmowane będą działania:

 • otwarta i sprzyjająca dobrej komunikacji postawa dyrektora;
 • diagnozowanie oczekiwań rodziców odnośnie pracy przedszkola i wyrażanie opinii rodziców o pracy przedszkola poprzez badania ankietowe;
 • spotkania organizacyjne, dokonywanie wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców zgodne zapisami ustawy i regulaminem rady;
 • ustalanie z radą rodziców działań podejmowanych na rzecz dzieci;
 • informowanie rodziców o istotnych działaniach podejmowanych w przedszkolu, informowanie o efektach tych działań poprzez ogłoszenia, zebrania, informacje umieszczane na stronie WWW przedszkola;
 • przekazywanie fachowej wiedzy poprzez szkolenia i spotkania, organizowanie spotkań ze specjalistami, organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • zorganizowanie szczególnej formy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych;
 • organizowanie różnych form szkoleń z zakresu zagadnień pedagogicznych, wychowawczych i opiekuńczych, uwzględnianie potrzeb rodziców w zakresie szkoleń;
 • organizowanie uroczystości i imprez, wycieczek wspólnie z rodzicami;
 • pokazywanie specyfiki pracy pedagogicznej z dziećmi i ich umiejętności poprzez organizowanie otwartych zajęć z dziećmi;
 • pozyskiwanie rodziców do współpracy w celu organizowania interesujących zajęć z dziećmi.

 

X. Współpraca z organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny

Dobre funkcjonowanie przedszkola w istotnym zakresie jest uwarunkowane współpracą z władzami samorządowymi, organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Współpraca ta odbywać się będzie w zakresie określanym przez akty prawne, uchwały, a także bieżące potrzeby wynikające z działalności tych organów, dyrektora i potrzeb przedszkola. Rolą dyrektora jest zadbać, by współpraca ta przyniosła widoczne i pozytywne efekty.

 

XI. Zakończenie

Przedstawiona koncepcja zawiera różnorodne i wieloetapowe zadania, przewidziane do realizacji na przestrzeni kilku lat. Ma na celu tworzenie bogatszej oferty, skuteczniejsze oddziaływania edukacyjne i terapeutyczne skierowane do dzieci. Realizacja tych zadań wymagać będzie ode mnie i pracowników zaangażowania i wytrwałości. Wiem jednak, że w wykonywanie tych działań włączy się otwarta na zmiany, aktywna i kompetentna kadra pedagogiczna. Myślę, że działalność nasza otrzyma wsparcie ze strony organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór, a wspólne wysiłki sprawią, że za kilka lat przedstawiona koncepcja zostanie zrealizowana.