O Przedszkolu


 

PRZEDSZKOLE CZYNNE JEST W GODZINACH
7:00 – 17:30

 


 

W przedszkolu funkcjonują cztery grupy wiekowe, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Każdą grupą opiekuje się dwóch nauczycieli pracujących na zmiany i pedagog specjalny.

Grupa I – 3-latki
Grupa II – 4-latki
Grupa III – 5-latki
Grupa IV – 6-latki
 

Dzieci przebywają w dobrze wyposażonych w pomoce dydaktyczne i zabawki salach, które stwarzają szansę podejmowania przez dzieci różnorodnej aktywności.

Przedszkole posiada salę gimnastyczną, wyposażoną w sprzęt do zajęć ruchowych i gimnastycznych, basen z piłkami, sprzęt do terapii metodą SI a także salę doświadczania świata do stymulacji wielozmysłowej, w której odbywają się zajęcia relaksacyjne z zastosowaniem odpowiedniej muzyki, obrazu, gry kolorów i świateł.

W przedszkolu znajduje się gabinet logopedyczny przeznaczony do zajęć indywidualnych z logopedą i psychologiem.

Posiadamy także tablicę interaktywną, którą stosujemy do pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi.

Przedszkole dysponuje ogrodem. Ogród składa się z dwóch części – część dla dzieci młodszych i część dla dzieci starszych.

 


 

Podejmujemy współpracę z placówkami edukacyjnymi i organizacjami w celu lepszej realizacji podstawy programowej i podniesienia jakości pracy Przedszkola.

Od wielu lat utrzymujemy kontakty z pobliskimi szkołami podstawowymi, dokąd część naszych dzieci trafia po ukończeniu edukacji przedszkolnej. Gościmy na lekcjach, odwiedzamy ich wystawy, zapraszamy na występy naszych dzieci.

Współpracujemy z Akademią Pedagogiki Specjalnej, studenci realizują u nas praktyki pedagogiczne i wolontariat a nasi nauczyciele uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez uczelnię.

Współpracujemy także z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie praktyk studenckich.

Ściśle współpracujemy z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną nr 9 przy ul. Radomskiej.

Nawiązujemy współpracę z wolontariuszami – są bardzo pomocni w pracy z naszymi dziećmi.

Utrzymujemy regularne kontakty z ZSS Nr 92 przy ul. Szczęśliwickiej, Szkołą Podstawową Specjalną Nr 327 z Oddziałami Przedszkolnymi przy ul. Białobrzeskiej, Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im Obrońców Barykady Września 1939 roku przy ul Skarżyńskiego 8.

Od dwóch lat współpracujemy z Instytutem DMT Polski Instytut Terapii Tańcem i Ruchem – Panie z instytutu prowadzą zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych.

Kadra nauczycielska zatrudniona w naszym Przedszkolu posiada wysokie kwalifikacje uzyskane na uczelniach pedagogicznych, studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach i warsztatach.

 


 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
 

Tradycją naszej placówki stała się organizacja imprez okolicznościowych takich jak: Wigilia, Andrzejki, Dzień Matki, Babci i Dziadka czy zakończenie roku szkolnego. Szczególnie uroczyście obchodzona jest Wigilia, na którą przychodzą całe rodziny. Panuje na nich atmosfera wzajemnej życzliwości i ciepła. W sposób naturalny zacieśnia się więź pomiędzy przedszkolem a rodziną dziecka, co owocuje współpracą w każdej dziedzinie. Rodzice często nam pomagają, zabezpieczając niektóre potrzeby placówki, włączając się również do działań dydaktyczno-wychowawczych. Także sami chętnie prowadzą zajęcia, opowiadając o swoich zainteresowaniach i pasjach, dzieląc się swoimi umiejętnościami, organizując wycieczki do miejsc pracy, czytając bajki.

 

                                                                Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako RODO)(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ), uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Państwa dzieci jest Przedszkole Integracyjne nr 404 w Warszawie, z siedzibą przy ul. Białobrzeskiej 19 02-364 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola – Elżbietę Pietrzak
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
 3. Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dzieci w zakresie i celach związanych z realizacją celów statutowych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dzieci w innych celach i w zakresie  szerszym niż jest on określony w przepisach prawa, wymaga oddzielnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

 1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:
  • osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych   w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
  • podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności,

z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

 • Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dzieci mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 2. Pana/Pani dane osobowe i dane osobowe dzieci będą przechowywane/przetwarzane:
  • w związku z procesem edukacji, przez czas trwania procesu edukacji oraz po tym czasie, zgodnie z zasadami archiwizacji.
 3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 4. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczące Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

 

Zapisz