Realizacja podstawy programowej

Informacja dla Rodziców
W naszym przedszkolu pracujemy na programie wychowania przedszkolnego WSiP Kocham Przedszkole, który koncentruje się na czterech obszarach rozwoju dziecka: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.
Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z pandemią koronawirusa przedszkole realizuje kształcenie na odległość.
Niektóre treści programowe wychowania przedszkolnego szczególnie
z obszaru społecznego i emocjonalnego nie mogą być w pełni realizowane
z uwagi na brak bezpośrednich kontaktów i interakcji rówieśniczych
w grupie.
Analogicznie w obszarze fizycznego rozwoju dziecka ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe nie odbywają się w grupie, w wyniku czego dzieci nie doskonalą umiejętności współdziałania, wdrażania własnych strategii postępowania w sytuacjach z rówieśnikami.

Podobnie w Indywidualnych Programach edukacyjno terapeutycznych
z uwagi na brak kontaktów i interakcji rówieśniczych w grupie nie realizowane są zadania: z obszaru rozwoju społecznego (brak możliwości kontaktów rówieśniczych),występują ograniczenia w realizacji zadań związanych z rozwojem motorycznym (ograniczenia w poruszaniu
i w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu i placach zbaw),
w realizacji zadań związanych z rozwojem mowy i komunikacji (ograniczone kontakty międzyludzkie ),
w realizacji zadań związanych z rozwojem procesów sensorycznych (ograniczenia w poruszaniu się, zmniejszona ilość bodźców, brak dostępu do sprzętu specjalistycznego do terapii).
Zdecydowana większość treści programu wychowania przedszkolnego
i programów IPET jest realizowana przez kształcenie na odległość (zdalne) realizowane przez nauczycieli i specjalistów z naszego przedszkola we współpracy z rodzicami.