* * *

Warszawa 25.05 2018

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako RODO)(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ), uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 404 w Warszawie, z siedzibą przy ul. Białobrzeskiej 19, 02-364 Warszawa. Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.
  2. Dane gromadzone i przetwarzane trybie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g oraz  art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie Informacji Oświatowej.
  3. Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.
  4. Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona  w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
  5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.
  6. Administrator Przedszkola Integracyjnego Nr 404 wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pisząc na adres    e- mail : iod@dbfo-ochota.waw.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.

     

                                                                                                   Administrator

                                                    Elżbieta Pietrzak- dyrektor Przedszkola Integracyjnego Nr 404